Phoebe Man's Maps
文晶瑩的地圖集

Design HKU Map by Votes, 2006Psychogeography:Kenting, 2006 The Map of 53 Kao Yuan, 2006文晶瑩的行為藝術: 髮剪香港 Haircut Hong Kong, 2007
票繪港大地圖, 2006 墾丁心靈地圖, 2006高苑53圖, 2006 髮剪香港, 2007

Remapping Hong Kong Phoebe Man Remapping Hong Kong, 2007   Psychogeography:Bitan
重繪香港地圖, 2007 心靈地圖: 碧潭,2010